I Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem www.firifiri.pl, w którym oferuje się do sprzedaży odzież, obuwie oraz akcesoria (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: HALO MAGDALENA ZAUCHA NIEĆ, Wierzbięcice 31, 48-303 Nysa, wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem NIP 8732699966.

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2019.0.1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020.0.344).

3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 30 maja 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami r. (Dz.U.2020 poz. 287)oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020 poz. 1740), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020 poz. 1740).

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.firifiri.pl pozwala na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.

7. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 505 363 818. W takim przypadku Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, zapoznać się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego. Wszystkie rozmowy z Klientami są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi.

8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „DO KASY", co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po przejściu „DO KASY” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych, o którym mowa w pkt. 11 poniżej. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze VAT.

11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.topsecret.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.

b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać cechy, o których mowa w a) powyżej pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK).

c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

d) następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu lub wpisać numer karty Programu Lojalnościowego Firi Kod, a następnie wybrać przycisk „do kasy”.

e) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.

f) wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1 litera b), czynności opisane w pkt. 1 wykonuje pracownik BOK, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.

2.1 Na prośbę Klienta pracownik BOK może przejąć jego Koszyk i dokończyć składanie zamówienie telefonicznie. W tym celu Klient zostanie poproszony jest o podanie numeru Koszyka.

3. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy BOK.

4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty BOK – firi.firi@wp.pl

6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.

7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);

b) w formie przedpłaty - płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową Płatność on-line realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU;

2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport zgodnej z tabelą opłat wskazaną w III.6. poniżej.

3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

4. Sprzedawca publikuje - na podstronie przedstawiającej dany towar, a także w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, tj. czasie realizacji zamówienia czyli liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych w pkt. III.6. poniżej. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem kuriera, Paczkomatów InPost.

Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o wartości, jaka powoduje, iż koszty dostarczenia ponosi Sprzedawca, każdorazowo jest przedstawiana Klientowi przy składaniu zamówienia. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na również na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Poniższa tabela obrazuje zasady naliczania opłat za transport.

Kurier do 2 dni roboczych

Paczkomaty InPost do 2 dni roboczych

Odbiór w siedzibie firmy

płatność za pobraniem

>549 zł płatne 0 zł

-

-

<549 zł płatne 18,90 zł

-

-

płatność on-line Dotpay

>249 zł płatne 0 zł

>249 zł płatne 0 zł

0 zł

<249 zł płatne 14,90 zł

<249 zł płatne 9,90 zł

0 zł


6. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera - podejmowane są dwie próby dostarczenia przesyłki. Po każdej nieudanej próbie Klient otrzymuje awizo w formie wiadomości e-mail, z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera.

7. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost, paczka zostaje dostarczona do wybranego przez Klienta Paczkomatu, o czym Klient zostaje poinformowany informacją sms. Paczka jest dostępna do odbioru przez kolejne 2 dni robocze.

8. W przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru siedzibie firmy. Paczka obejmująca zamówiony towar dostępna jest do odbioru przez kolejnych 7 (siedem) dni od dnia dostarczenia paczki. Podczas odbioru zamówienia, pracownik Punktu Odbioru poprosi zgłaszającego się Klienta o podanie imienia i nazwiska. Dane te są niezbędne do tego, by poprawnie zidentyfikować Klienta i uniknąć wydania zamówionego towaru niewłaściwej osobie. Po weryfikacji danych, pracownik Punktu Odbioru wyda zamówienie Klientowi (produkty plus fakturę VAT lub paragon fiskalny).

9. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta faktura VAT.

10. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie BOK Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

IV Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny:

a) w odniesieniu do zakupu towarów przecenionych – objętych jakiegokolwiek rodzaju promocją lub przeceną – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

b) w odniesieniu do zakupu wszelkich innych towarów – nieobjętych promocją lub przeceną - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.

3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.

4. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: firi.firi@wp.pll. Klient zalogowany może do przygotowania papierowego formularza skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na jego koncie w systemie Sklepu Internetowego. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: firi.firi@wp.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu.

5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

6. W przypadku odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, zgodnie z III.6.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, na adres Sprzedawcy: Halo Magdalena Zaucha Nieć, Wierzbięcice 31, 48-303 Nysa z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu. Termin jest zachowany także wtedy, kiedy Klient, który skorzystał z opcji odbioru zamówionego towaru w Punkcie Odbioru, odeśle zamówiony towar na wyżej wskazany adres przed upływem terminu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony w Punkcie Odbioru Klient nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.

10. Klient jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

11. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

12. W przypadku płatności przy odbiorze płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności on-line (za pomocą Dotpay) środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.

V. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

Reklamacje nie obowiązują dla produktów w 2 gatunku które są opisane i oznaczone w ofertach- w tytule lub opisie.

3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: Halo Magdalena Zaucha Nieć, Wierzbięcice 31, 48-303 Nysa z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie. Wraz z reklamowanym towarem, w kopercie nie mogą znajdować się rzeczy podlegające zwrotowi.

4. Towar, który jest odsyłany lub który Klient zwraca w Punkcie Odbioru, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres firi.firi@wp.pl.

5. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres firi.firi@wp.pl, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Klientem jest Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, który dokonuje ich przetwarzania jest Halo Magdalena Zaucha Nieć, Wierzbięcice 31, 48-303 Nysa , wpisana do rejestru przedsiębiorców o numerze NIP 8732699966.


3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient proszony jest przez Administratora danych osobowych o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym w szczególności:

- imienia i nazwiska,

- numeru telefonu,

- pełnego adresu korespondencyjnego,

- adresu poczty elektronicznej (e.mail),

- roku urodzenia,

- płeć,

- informacje o operacjach finansowych,

- lokalizacji i przemieszczania się,

dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów oceny przebiegu transakcji, wyrażenia opinii o oferowanych przez Sprzedawcę produktach, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy, rozpatrywaniem reklamacji. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom współpracującym z Halo Magdalena Zaucha Nieć w celach wyżej wskazanych. Odmowa wyrażenia przez Klienta zgody/zgód na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy oraz korzystania z innych, opcjonalnych korzyści i rabatów.


5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, które udostępnia w procesie zakupu lub rejestracji i utworzenia indywidualnego konta, a także danych udostępnionych przez niego podczas korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług związanych z obsługą Klienta w Sklepie Internetowym. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Administrator danych osobowych będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych Klientów opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wszystkimi innymi rodzajami aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego.

7. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustaw, a w szczególności prawo dostępu Klientów do swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w przypadkach określonych we właściwych przepisach. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Klientów oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji w/w uprawnień Klient powinien przesłać na adres: firi.firi@wp.pl wiadomość elektroniczną zawierającą w swojej treści żądanie podjęcia przez Administratora danych osobowych określonych działań, które zostały wskazane powyżej. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy jego dane będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

8. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Klientów nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Administratorem zgodnie z punktem 4 powyżej oraz w zakresie działalności marketingowej, dostawcy oprogramowania Sklepu Internetowego, podmiotom świadczącym usługi hostingu, firmom kurierskim, podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych, oraz innym podmiotom wyłącznie w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora danych osobowych z w/w podmiotami.

9. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Rejestracja

W celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, niezbędne jest założenie konta poprzez stronę internetową i/lub aplikację mobilną i/lub w sklepie stacjonarnym. Hasło, które Klient podaje podczas rejestracji będzie dostępne tylko dla niego.

b. Newsletter i Newsletter typu SMS

Newslettery zawierają informacje handlowe i będą wysyłane na podany przez Klienta adres e.mail i/lub numer telefonu wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz ich profilowanie. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera i Newslettera typu SMS, klikając w link dostępny w treści przesyłanej wiadomości typu newsletter, bądź cofając zgody na otrzymywanie treści marketingowych poprzez odznaczenie właściwego checkbox dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na swoje konto utworzone w Sklepie Internetowym.

c. Notyfikacje typu push

Korzystając z naszych serwisów i aplikacji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie notyfikacji typu push. Notyfikacje mają charakter ogólny lub zindywidualizowany. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania notyfikacji poprzez skorzystanie z interfejsów udostępnionych przez producenta przeglądarki internetowej i/lub producenta urządzenia.

d. Automatyczne wysyłki marketingowe

Po dokonaniu przez Klienta rejestracji konta i wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie treści o charakterze marketingowym, będzie on otrzymywać automatyczne, profilowane wysyłki marketingowe poprzez serwisy www, aplikację mobilną, pocztę elektroniczną, z którymi będzie mógł się zapoznać przy użyciu końcowych urządzeń elektronicznych. Wysyłki treści marketingowych, o których mowa powyżej są profilowane pod kątem indywidualnych preferencji Klientów na podstawie udostępnionych danych oraz historii aktywności na stronie Sklepu Internetowego. Przez profilowanie rozumie się zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu określenia osobistych preferencji, zachowań i postaw Klientów poprzez analizę i prognozę, w szczególności takich aspektów jak indywidualne wybory, sytuacja ekonomiczna, lokalizacja oraz przemieszczanie się, na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania im indywidualnych ofert marketingowych, a także na przetwarzanie ich danych osobowych w celu polepszenia jakości świadczonych usług świadczonych przez Administratora danych osobowych W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania tych informacji handlowych,. w sposób opisany w podpunkcie b).

e. Indywidualne Korzyści zakupowe/sprzedażowe/klubowe

Klient dzięki danym osobowym oraz historii jego aktywności w na stronie Sklepu Internetowego będzie mógł otrzymywać oferty z indywidualnie dobranymi korzyściami. Będą one dostępne w serwisach www oraz w aplikacji mobilnej. Informacje o nich Klient będzie otrzymywał jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, Newslettera typu sms, Notyfikacji typu push w serwisach www i/lub w aplikacji mobilnej. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania tych informacji, w sposób opisany w podpunkcie b).

f. Konkursy i akcje marketingowe

W przypadku brania udziału w konkursach albo akcjach marketingowych, Klient może zostać poproszony o podanie danych osobowych precyzyjnie określonych w regulaminie konkretnego konkursu (akcji). Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

g. Sklep Internetowy

Naliczanie Klientom punktów Firi kod w czasie zakupów w Sklepie Internetowym, korzystanie z rabatów Firi Kod staje się możliwe dopiero wówczas kiedy Klient dokona weryfikacji swojej tożsamości, co jest wymagane dla prawidłowego ukończenia rejestracji konta Klienta w witrynie Sklepu Internetowego. Potwierdzenie tożsamości następuje poprzez kliknięcie w link, który Klient otrzyma w wiadomości e. mail przesłane na podany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Jeśli Klient nie chce podawać swojego adresu e-mail, weryfikacja tożsamości Klienta jest możliwa za pośrednictwem numeru telefonu. Dane te są w pełni bezpieczne i przesyłane zaszyfrowanym protokołem połączenia internetowego. Konta, których rejestracja nie została zakończona, z powodu braku weryfikacji tożsamości Klienta Administrator danych osobowych usunie po okresie 8 tygodni od ich utworzenia. Usunięcie konta powoduje jednoczesne skasowanie przez Administratora danych osobowych wszystkich danych osobowych Klienta

i. Polityka Cookies

Sklep Internetowy może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies mogą być używane przez partnerów Sklepu Internetowego do reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

j. Polityka Google Ads Remarketing

Strona Sklepu Internetowego korzysta z funkcji Google Ads Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google Ads umożliwia zwracanie się do Klienta, który odwiedził już stronę Sklepu Internetowego i zainteresował się ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na stronie Sklepu Internetowego, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Klienta podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Sprzedawcy. Ponadto może być analizowane zachowanie Klientów, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na ich zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Klienta. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego – Klient zostaje poinformowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Google danych dotyczących go w sposób i w celach opisanych powyżej. Klient może zablokować korzystanie z plików cookie przez Google odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Klient może również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. W takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony Sklepu Internetowego. Więcej informacji na temat warunków Google, znajduje się na stronie pod adresem https://policies.google.com/privacy. Jak Google wykorzystuje dane w swoich produktach reklamowych można sprawdzić pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites

k. Opcja rezygnacji z plików cookies dla reklam RTB

Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (dalej zwanego: RTB) Administrator danych stosuje technologie takie jakie pliki cookies czy sygnalizatory sieci. Dostępna jest opcja rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów. Zrezygnować z opcji plików cookies dla reklam RTB można na podstronach sieci znajdujących się pod adresami https://optout.rtbhouse.com oraz https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers.

9. Administrator danych oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe Klientów nie zostaną przez niego sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. W przypadku akcji promocyjnych realizowanych przez Sklep z partnerem zewnętrznym, nie udostępni mu danych osobowych Klientów chyba, że wyrażą na to swoją zgodę.

10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały, w oparciu o postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego.

11. W Sklepie Internetowym, serwisach i aplikacjach mogą pojawiać się linki kierujące do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych zastrzega, że nie odpowiada w żaden sposób za treści w/w stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki bezpieczeństwa i dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Klient powinien się zapoznać.

12. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.


VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

4. Dodatkowych informacji Klient może szukać w zakładce kontakt pod adresem e-mail: firi.firi@wp.pl lub numerem telefonu 505363818 , w godzinach pracy BOK.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: firi.firi@wp.pl

7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku tym Halo Magdalena Zaucha Nieć zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).

8. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.